• Reklamy

Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenský

diskusia o útulkoch a ochrane zvierat...
  • Reklamy

Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenský

Odoslaťod Peter Polák 23.8.2007 13:56

Podporte túto kampaň tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=285879
Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky

Ochrana zvierat bola počas predchádzajúcich piatich rokov, kedy bol v platnosti Zákon o veterinárnej starostlivosti č. 488/2002, novelizovaný pod č. 39/2007 kontrolovaná s nie dostatočnou razanciou, čo bolo a je zapríčinené predovšetkým všeobecne koncipovanými povinnosťami uloženými vlastníkom zvierat týmito zákonmi.

V súčasnosti je pripravovaná vykonávacia vyhláška k Zákonu o veterinárnej starostlivosti, kde dôjde k jednoznačnému definovaniu niektorých povinností, ktoré, ako veríme, prispeje k efektívnejšej kontrole predovšetkým chronicky sa opakujúcich nedostatkov v chove, akými sú pripútanie psov na krátku reťaz, zanedbanie veterinárnej starostlivosti, obmedzovanie základných etologických potrieb a pod. a tým k zlepšeniu zaobchádzania so spoločenskými zvieratami.

V druhej časti sa vyhláška venuje útulkom a karanténnym zariadeniam.


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu Vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane spoločenských zvierat a požiadavky na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu vyhlášky MP SR o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a požiadavky na karanténne stanice a útulky pre zvieratá (číslo materiálu 3521/2007-410).

V prípade, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti. Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

* PharmDr Eva Čechová-Gachallová, nar. 10.5.1962
* Mgr. Monika Ďurkovičová, nar. 10.9.1967
* Mgr. Pavel Šúlek, nar. 25.7.1980
* JUDr. Renata Barbušová, nar. 13.6.1960

Kontaktná adresa: info@sloboda.sk

K navrhovanej vyhláške máme nasledovné pripomenky a sme presvedčení, že by prispeli k ešte efektívnejšej ochrane spoločenských zvierat:1. V § 2 písmeno a) za slovo „domácnosti“ vložiť slová „alebo na pozemku vo vlastníctve, prenájme alebo obdobnom vzťahu. Za slovo „spoločnosti“ vložiť slová „alebo ochranu majetku“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je predísť spochybneniu zaradenia zvieraťa medzi spoločenské(a teda povinnosť dodržiavať pri jeho chove všeobecné požiadavky na jeho ochranu), ak by nebol naplnený predmet (záľuba, poskytovanie spoločnosti) a miesto chovu, pokiaľ sa jedná napr. o strážneho psa, držaného mimo domácnosti jeho majiteľa.


2. V § 2 písmeno d) vypustiť slová „ s možnosťou ich rozmnožovania“ a nahradiť ich slovami „alebo majiteľom vytvorený životný priestor zvieraťa, poskytujúci základné potreby zvieraťa ako sú najmä úkryt, odpočinok a príjem výživy“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: podmienky možnosti rozmnožovania sú uvedené v samostatnej časti tejto vyhlášky a nie je potrebné začleniť ich ako súčasť základných pojmov. Bližšie je potrebné špecifikovať chovné zariadenie s ohľadom na jeho prínos zvieraťu.


3. V § 3 rozdeliť doterajší odsek 1 na dva odseky.

Znenie nového odseku 1: slovo „zabezpečenie“ z doterajšieho odseku 1nahradiť slovami „povinnosť zabezpečiť“. Nový odsek 1 tvoria doterajšie písmená a) až j) s úpravami, ktoré sú uvedené ako samostatné pripomienky.

Znenie odseku 2 : „Vlastník alebo držiteľ spoločenského zvieraťa môže“
Písmená k) a l) z doterajšieho odseku 1 premenovať na písmená a) a b) s úpravami, ktoré sú uvedené ako samostatné pripomienky.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Cieľom je nespochybniteľne uložiť povinnosť niečo konať a odčleniť povinnosť konať od možnosti konať, za splnenia daných predpokladov.


4. V § 3 v doterajšom odseku 1, písm. b) za slovom „rekonvalescenciu“ vypustiť čiarku, nahradiť ju bodkočiarkou a za ňu vložiť slová „tieto stanoví veterinárny lekár a majiteľ zvieraťa je povinný ich dodržať“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je vylúčiť nesprávne laické posúdenie najvhodnejších podmienok na liečbu a rekonvalescenciu. Práve nesprávne posúdenie vhodných opatrení je často príčinou nedostatkov v chove spoločenských zvierat, ktoré majú za následok ich utrpenie, nakoľko ich nadobúdanie do vlastníctva nie je podmienené preukázaním znalostí ich potrieb.


5. V § 3 v doterajšom odseku 1, písm. c), na koniec odstavca vložiť vetu: „tieto podmienky sa musia zabezpečiť najmä vhodným prístreškom, ktorý chráni zviera pred nepriazňou počasia a na ktorý sa vzťahujú všeobecné požiadavky na chovné zariadenia pre spoločenské zvieratá uvedené v § 9.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je nespochybniteľne uložiť povinnosť majiteľa zvieraťu poskytnúť prístrešok so stanovením jeho základných charakteristík


6. V § 3, písm. k) doterajšieho odseku 1, slová „použitia spoločenského zvieraťa na rozmnožovanie“ nahradiť slovami „použiť spoločenské zviera na rozmnožovanie až“ a za slovo „predpokladu“ vložiť slová „že je schopný vzniknutému potomstvu zabezpečiť starostlivosť v súlade s touto vyhláškou“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je znížiť riziko produkcie nechcených zvierat.


7. V častiach, ku ktorým nie sú pripomienky k obsahu, je potrebné patrične upraviť len správny gramatický tvar, aby vyhovovali zmenenej gramatickej podobe znenia v úvodnej vete odseku.


8. V § 4 odsek 3 za prvú vetu vložiť vetu „Priestor medzi obojkom a svalstvom krku psa musí byť najmenej 3 cm, v mieste, kde sa tento voľný priestor vytvorí potiahnutím obojku.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je zabrániť častému javu pri uväzovaných psoch - sústavné priškrcovanie obojkom. Hoci by existovalo nariadenie použiť dostatočne široký obojok, s nastaviteľným obvodom, z tohto nevyplýva povinnosť zvoliť vhodný obvod, ktorej dodržiavanie by bolo možné exaktne preukázať. V kynologickej praxi sa pre uistenie o pohodlnom nastavení obvodu bežne používa miera 3cm priestoru medzi krkom a obojkom (približná hodnota výšky dvoch prstov dospelého človeka). Formulácia „aby sa predchádzalo jeho zarezávaniu do kože“ už predstavuje prevenciu závažného týrania zvierat a jej hraničné nenaplnenie nemôže byť považované za štandard.


9. V § 4 odsek 3 číslicu „2“ za slovom najmenej, nahradiť číslom 2,5.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Rozmery priestoru kde sa pes môže pri fixovanom spôsobe chovu pohybovať by mali byť zhodné aj pri rôznych spôsoboch fixovania, či už reťazou o pevný bod (resp. „iným spôsobom“) alebo o vodiace lanko. Preto by mal v druhom prípade byť polomer výbehu 2,5 m rovnako ako je to v prípade fixovania o pevný bod (resp. „iným spôsobom“).


10. V § 4 odsek 3 doplniť vetu: Pri všetkých spôsoboch pripevnenia reťaze musí mať pes možnosť ukryť sa v ľahko dostupnom prístrešku, ktorý mu dokáže zabezpečiť ochranu pred nepriazňou počasia.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: V odseku 4 je povinnosť zabezpečiť pred nepriazňou počasia psa chovaného v koterci uvedená. Kvôli jednotnosti a nespochybniteľnosti by mala byť uvedená aj v ods.3.


11. V § 4 odsek 4 doplniť vetu : „Psy chované vo vonkajších kotercoch musia mať denne umožnený voľný pohyb mimo priestoru koterca tak, aby boli dodržané požiadavky podľa odseku 2.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je zabezpečiť rovnaké možnosti na uspokojenie požiadaviek na pohyb psom, držaným na reťazi, ako aj psom chovaným vo vonkajších kotercoch. Sústavný pobyt v koterci nemôže predstavovať dostatočný priestor na uspokojenie týchto potrieb.


12. V prílohe č. 1 všetky hodnoty uvedené v tabuľke navýšiť o 20 % so zaokrúhlením smerom nahor.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Mnohokrát je koterec celoživotným miestom chovu, kde pes trávi vačšiu časť dňa. Pôvodné hodnoty podľa nás nie sú dostatočné.


13. V §10 ods.10,za slovami „karanténnej stanice“ doplniť vetu: „Evidencii podlieha aj príjem a spotreba krmiva a liečiv“.


14. V §10 ods.10, za slovo „zistenia“ doplniť slová „je uchovávaná po dobu piatich rokov a“.


15. V §10 ods.10, písm. b) za slovo „príjmu“ doplniť slová „a miesto odchytu“.


16. V §10 ods.10 zaradiť za písmeno c) nové písm. d) so znením: „fotodokumentáciu odchyteného zvieraťa a následne, najneskôr do 1 pracovného dňa, zverejnenie prostredníctvom internetu, s uvedením dátumu a miesta odchytu, pohlavia a veku. Nasledovné pôvodné písmená d) až h) sa patrične premenujú.


17. V §10 ods.10 v doterajšom písm. d) za slovo „stavu“ vložiť slová „a hmotnosť zvieraťa“.


18. V §10 ods.10 za doterajšie písm. d) vložiť nové písmeno e) so znením: „veterinárne zákroky vykonané v súvislosti s nutným ošetrením chorých alebo poranených zvierat“. Nasledujúce písmená e) až h) sa patrične premenujú.


19. V § 10 ods. 10 za doterajšie písm. h) vložiť nové písm. i) so znením: „potvrdenie o prevzatí s identifikáciou zvieraťa a identifikáciou pôvodného alebo nového vlastníka“.


20. V § 11 ods. 1. za slová „ držbu nechcených zvierat“ vložiť čiarku a slová „pokiaľ majiteľ nechceného zvieraťa nie je známy, resp. došlo k dohode medzi prevádzkovateľom útulku a majiteľom nechceného zvieraťa“.


21. V § 11 ods.6 písm. d) vypustiť slová „ktorých vlastníka nie je možné zistiť do jedného mesiaca od jeho prijatia do útulku pre zvieratá“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: prevažná väčšina zvierat, ktoré sú privezené do útulkov, vlastníka nemá, resp. sú zvieratami nechcenými. Myšlienka sterilizácie a kastrácie v útulkoch je založená na snahe znížiť potenciálny nekontrolovaný nárast populácie zvierat, čo následne navyšuje utrpenie opustených a zanedbaných zvierat. Navrhované opatrenie, teda povinnosť odkladu možnosti zákroku po dobu jedného mesiaca, v prípade, že je zviera zdravé, schopné podstúpiť zásah a že nie je známy nový záujemca, schopný zabezpečiť toto zviera pred nežiadúcim rozmnožovaním, predstavuje významnú prekážku v realizovaní programu regulácie početnosti populácie potenciálne nechcených zvierat.

Evidentný zámer navrhovaného mesačného odkladu prípadného zákroku ( tento sa nevykonáva automaticky, ale až po zvážení individuálnych faktorov u zvieraťa) je ochrániť majiteľa strateného zvieraťa pred trvalým poškodením reprodukčného potenciálu svojho zvieraťa. Každý majiteľ strateného zvieraťa má však počas povinnej karantenizačnej lehoty, záväznej pre útulok, možnosť si zviera vyzdvihnúť v útulku, s istotou, že prípadný zákrok v tom čase vykonaný nebol. Pokiaľ je zámerom navrhovaného odkladu možnosti zákroku zabrániť značnej škode, napr. tým, že by sa chovné zviera s preukazom pôvodu, ktoré sa do útulku dostalo, sterilizáciou či kastráciou znehodnotilo, nie je to opodstatnené, nakoľko takéto zvieratá sú nezameniteľne označované a majiteľ by bol na základe tohto označenia bezodkladne informovaný o tom že jeho zviera sa nachádza v útulku. Mesačný odklad nie je preto podľa nás adekvátny.


22. V § 11 ods10 za slovo „zistenia“ vložiť čiarku a slová „je uchovávaná po dobu 5 rokov a“.


23. V § 11 ods 10 písm. b) za slovo „zvieratá“ vložiť slová „a identifikáciu osoby, ktorá zviera priniesla vo forme mena a bydliska“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je zvýšiť zodpovednosť za prípadný úmysel odovzdať do útulku zviera, ktoré má vlastníka a ktorý zviera takýmto spôsobom opustí. Opustenie zvieraťa s úmyslom zbaviť sa ho je priestupkom v zmysle Zákone 39/2007.


24. V § 11 ods. 10. za písm. i) vložiť nové písmeno so znením: „potvrdenie o prevzatí s identifikáciou zvieraťa a identifikáciou pôvodného alebo nového vlastníka“.

Zdroj: http://www.changenet.sk
Ako sa chováš ku zvieratám, taký si človek - Peter Polák
Láska ku zvieratám ide cez žalúdok.

Obrázok
Obrázok
Obrázok používateľa
Peter Polák
Administrátor
Administrátor


 
Príspevky: 1922
Založený: 9.5.2005 18:33
Pohlavie: Muž
Počet mačiek: 4
Skutočné meno: Peter Polák

Reklamy

Odoslaťod Andulka 4.9.2007 9:04

...a za zmenu zákona - číslo si veru nepamätám - ktorý umožňuje poľovníkom skúšať ostrosť svojich psov na mačkách, petícia nebude? Ak by bola, tak sem s ňou, a zoženiem aj ďalšie podpisy.
Obrázok používateľa
Andulka
šelma
šelma


 
Príspevky: 161
Založený: 29.3.2006 18:02
Bydlisko: Petržalka (BA)
Pohlavie: Žena

Reklamy

Odoslaťod Monika 4.9.2007 10:46

Andulka napísal:...a za zmenu zákona - číslo si veru nepamätám - ktorý umožňuje poľovníkom skúšať ostrosť svojich psov na mačkách, petícia nebude? Ak by bola, tak sem s ňou, a zoženiem aj ďalšie podpisy.


V niektorej diskusii tu na fore je uverejny list, ktory prisiel z ministerstva, v ktorom je napisane, ze budu hladat iny sposobn cvicenia psov.. skus pohladat.. je to tak max. mesiac dozadu..
„Keby sme sa ku každému, koho stretneme, chovali s rovnakou nežnosťou, ktorou zahŕňame mačku - tiež by priadli."
„Mimochodom, ak sa rozhovoríme o mačkách, je takmer nemožné, aby sme boli považovaní za osobu celkom normálnu."

Selma /DOM kastrát, *09.09.2001
EC. Miša Mafia /EUR n 24, kastrát, *13.04.2002, †14.03.2011
GIC. Klára Alexandra Ché /EUR ns 24, kastrát, *09.08.2001
CH. Agnii Haricat, CZ /TUA e 22, kastrát, *14.02.2003
Obrázok používateľa
Monika
BIG BOSS CATS
BIG BOSS CATS


 
Príspevky: 793
Založený: 9.5.2005 18:55
Bydlisko: Bratislava
Pohlavie: Žena
Počet mačiek: 0

Reklamy

Odoslaťod Brďo 4.9.2007 14:56

Andulka napísal:...a za zmenu zákona - číslo si veru nepamätám - ktorý umožňuje poľovníkom skúšať ostrosť svojich psov na mačkách, petícia nebude? Ak by bola, tak sem s ňou, a zoženiem aj ďalšie podpisy.

Myslím, že by som mal aj napriek vyjadreniu ministra pôdohospodárstva, zahrnúť do pripravovanej petície aj túto oblasť.
Obrázok používateľa
Brďo
Mačka / Kocúr
Mačka / Kocúr


 
Príspevky: 106
Založený: 13.2.2007 8:40
Bydlisko: Bratislava
Pohlavie: Muž

Reklamy  • Reklamy

Naspäť na Útulky a ochrana zvierat

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.

  • Reklamy
fb
cron